การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาโครงการให้เกิดความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการหลักๆ มีดังนี้

การมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอย่างถูกต้องและตรงกัน

เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างกลุ่มเป้าหมายทุกส่วนกับผู้ดำเนินโครงการ  ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการและเกิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับผู้ดำเนินโครงการ และเจ้าของโครงการ

เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ

พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ

การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองในรัศมี 500 เมตร ตามแนวเส้นทางโครงการ จำนวน 43 ตำบล 11 อำเภอ ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเป้าหมายในการมีส่วนร่วมของประชาชน

 1. ผู้ได้รับผลกระทบได้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายเวนคืน กลุ่มผู้นำชุมชน
  ในพื้นที่ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
  โดยตรงและโดยอ้อมจากการพัฒนาโครงการ
 2. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  (หน่วยงานเจ้าของโครงการ)
 3. หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 4. หน่วยงานในระดับต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
  และส่วนท้องถิ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับ
 5. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา
  และนักวิชาการอิสระ
 6. สื่อมวลชน
 7. ประชาชนทั่วไป
Map

กลุ่มเป้าหมายหลัก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ประกอบด้วย

1.1  ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครอบคลุมถึง ประชาชน ชุมชน และภาคส่วนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่โครงการ (ภายในรัศมี 500 เมตร ) หรือกลุ่มผู้ใช้เส้นทางประจำ ที่สามารถใช้เส้นทางอื่นแทนได้ระหว่างการพัฒนาโครงการ และได้รับประโยชน์ภายหลังที่โครงการเปิดให้บริการ

1.2  ผู้ได้รับผลกระทบทางลบ หมายถึง ประชาชน ชุมชน และภาคส่วนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่โครงการ (ภายในรัศมี 500 เมตร) หรือกลุ่มผู้ใช้เส้นทางประจำ ที่ไม่สามารถใช้ทางอื่นทดแทนได้ระหว่างการพัฒนาโครงการ และได้รับผลกระทบภายหลังที่โครงการเปิดให้บริการ

กลุ่มเป้าหมายรอง

2. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หมายถึง ผู้แทนกรมทางหลวง

3. หน่วยงานในระดับต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับ

4. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ

5. สื่อมวลชน

6. ผู้ใช้เส้นทาง

7. ประชาชนทั่วไป

แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ

    ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูข่าวสารโครงการ รวมถึงประโยชน์ของโครงการและผลกระทบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

Info-plan

รายละเอียดการประชุม

การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน/การประชาสัมพันธ์โครงการ

        เพื่อนำผลที่ได้ไปหนุนเสริม หรือ ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไป หรือการดำเนินโครงการในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อโครงการอย่างสูงสุด และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Diameter-of-sucess