ความเป็นมาของโครงการ

            กรมทางหลวงได้ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) เพื่อช่วยลดภาวะความคับคั่งของการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับถนนวงแหวนดังกล่าวจะสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง และอีกไม่นานก็จะเต็มความจุ จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ซึ่งเป็นโครงข่ายสายทางตามแผนกลยุทธ์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ปี 2560-2579 เพื่อเสริมสร้างระบบโครงข่ายถนนในเขตพื้นที่ปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านเข้า - ออก ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถบรรทุก นอกจากนี้ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทำให้มีแนวคิดการพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีผลทำให้แนวเส้นทางโครงการที่ได้ศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2552 อาจไม่มีความเหมาะสม ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่เขตอิทธิพลได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแนวเส้นทางและรูปแบบโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาทบทวนแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนา

ที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก

เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ

วิศวกรรม และการเงิน ตลอดจนแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

 และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นเขตอิทธิพลของโครงการ

ขอบเขตการศึกษา

1 การทบทวนการศึกษาเดิมและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
2 การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม
3 การศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการ
4 การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง
5 การศึกษาด้านวิศวกรรม
6 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Study)
7 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
8 การศึกษาด้านการวิเคราะห์โครงการ
9 การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนเบื้องต้นและจัดทำแผนดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

Map

แนวทางการดำเนิงาน และ การบริหารโครงการ

แผนผังการบริหารโครงการ