timeline_20190813_145222

ขอเรียนเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-17.00 น. (กลุ่มที่ 1)

ณ หอประชุมริมน้ำที่ว่าการอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น. (กลุ่มที่ 2)

ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-17.00 น. (กลุ่มที่ 3)

ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น. (กลุ่มที่ 4)

ณ หอประชุมคุณพ่อสำราษศรีอินทร์สุทธิ์ประชารัฐ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-17.00 น. (กลุ่มที่ 5)

ณ หอประชุมคุณพ่อสำราษศรีอินทร์สุทธิ์ประชารัฐ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

การศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก

        กรมทางหลวง  ได้ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นถนนที่สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปี พ.ศ. 2514  และมีโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2519  เพื่อช่วยลดภาวะความคับคั่งของการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ระยะเวลาผ่านมากว่า 40 ปี การเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งถนนวงแหวนดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง และคาดว่าจะเต็มความจุที่รองรับได้ในเร็วอนาคตอันใกล้   กรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานที่มีภาระกิจด้านโครงข่ายคมนาคมของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น  จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3   และได้ศึกษาแนวเส้นทางที่เหมาะสมไว้ในปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

        และตามแผนกลยุทธ์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ปี 2560-2579  สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 เป็นโครงข่ายหนึ่งงตามแผนกลยุทธ์นี้ และมุ่งหวังให้เป็นระบบโครงข่ายถนนในเขตพื้นที่ปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านเข้า - ออก ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุก  นอกจากนี้ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554  ทำให้มีแนวคิดการพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

        จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของ “ การศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก “ นี้   โดยจะทำการทบทวนผลการศึกษาแนวเส้นทางโครงการที่ได้ศึกษาไว้เดิม และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบันทั้งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน พร้อมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการศึกษา เพื่อนำไปสู่แนวเส้นทางและรูปแบบโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาทบทวนแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนา

ที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก

เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ

วิศวกรรม และการเงิน ตลอดจนแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

 และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่และขอบเขตของโครงการ

พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นเขตอิทธิพลของโครงการ

ขอบเขตการศึกษา

  1. 1. ทบทวนการศึกษาเดิม และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
  2. 2. ศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม
  3. 3. ศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบการพัฒนาโครงการ
  4. 4. ศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง
  5. 5. ศึกษาด้านวิศวกรรม
  6. 6. ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Study)
  7. 7. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
  8. 8. ศึกษาด้านการวิเคราะห์โครงการ
  9. 9. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนเบื้องต้น และจัดทำแผนดำเนินงาน
Map

แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ

    ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูข่าวสารโครงการ รวมถึงประโยชน์ของโครงการและผลกระทบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

Info-plan

รายละเอียดการประชุม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Express-Logo

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

TransConsult-logo

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด

Panya-Logo

บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์์ จำกัด

COT-logo

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

Acknowledged-logo

บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

AIOT-Logo

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย